സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Saturday, January 18, 2014

CONFEDERATION DECLARES 48 HOURS STRIKE

Confederation of Central Government & Workers declared 48 hours nationwide strike of Central Government Employees on 12th &13th February 2014 demanding settlement of 15 point Charter of Demands including DA Merger, Interim Relief, Inclusion of Gramin Dak Sewaks in 7th CPC, Regularization & Revision of wages for casual labourers, Date of effect of 7th CPC as 01.01.2014. Rescind the PFRDA Act etc.

No comments:

Post a Comment