സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Monday, July 31, 2017

Implementation of Government's decisions on the recommendations of the ih Pay Commission-Revision of Pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc- Procedural actions for revision.

No formal application is necessary  for revision ofpension/family pension. The instructions issued by this Department do not provide for submission of application by individual pensioners/family pensioners for revision of pension /  family pension

CLICK HERE FOR ORDERS


No comments:

Post a Comment