സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, July 7, 2016

NJCA UNANIMOUSLY RESOLVES TO DEFER
THE INDEFINITE STRIKE

After the meeting with the Home Minister today by the NJCA and further developments
leading to issue of a Press Release by the Government of India assuring consideration
of the issues raised by the Staff Side relating to the pay scales and other 
recommendations of the Pay Commission by a High Level Committee, the NJCA has
decided to defer the Indefinite Strike in the background of meetings with the
Ministers and the assurance by the Government of India.

The Press Release by the Government today is reproduced below: 

Press Information Bureau 
Government of India

Ministry of Finance

06-July-2016 20:50 IST

Government assures Representatives of Unions representing employees of the Central
Government that the issues raised by them relating to the pay scales and other recommendations
of the 7th Pay Commission would be considered by a High Level Committee.


Representatives of Unions representing employees of the Central Government had
met the Home Minister Shri Rajnath Singh, the Finance Minister Shri Arun Jaitley
and the Minister for Railways Sh. Suresh Prabhu in the evening of 30th June, 2016. 

They had requested that certain issues raised by them in relation to the pay scales
and other recommendations of the Pay Commission be allowed to be raised before
a Committee of Secretaries looking into different aspects of grievances of 
employees in relation to the Pay Commission recommendations. 

No comments:

Post a Comment