സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, April 21, 2016

Revision of pension of pre-2006 pensioners - delinking of revised pension from qualifying service of 33 years.
CPAO, Ministry of Finance OM No. CPAO/IT&Tech/Revision (Pre-2006) 2016-17/4 Dt 12-04-2016
Click here for the Order

No comments:

Post a Comment