സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, April 21, 2016

Revision of pension of pre-2006 pensioners - delinking of revised pension from qualifying service of 33 years

CGPA/KL/GL/2016                                                                                                                20-04-2016

To
The Secretary,
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi -110 003

Sub:  Revision of pension of pre-2006 pensioners - delinking of revised pension from qualifying service of 33 years
Ref: 1.  Your Department OM. No. 38/37/08-P&PW (A) dated 06-04-2016
        2.  CPAO, Ministry of Finance OM No. CPAO/IT & Tech/Revision (Pre-2006) 2016-17/4       dated 12-04-2016
        3.   PCDA/Allahabad Circular No. C-149 dated 08-04-2016

Sir,

            The revision of pension of pre-2006 pensioners based on OM first cited has to be initiated by the concerned PAO’s. In the reference second cited, the CPAO has directed to process the relevant cases and send to the CPAO for issuance of formal authorization to the concerned Pension Disbursing Authorities. But it is strange that PCDA/Allahabad in the reference 3rd cited has instructed the PDAs including Banks to revise the pension and to make the payments. This instruction of the PCDA is in contravention with the orders of your Department as well as the Circular of CPAO dated 12-04-2016. Naturally these mutually conflicting orders / circulars will cause confusion as to who is to process the pension in accordance with the OM first cited.    So, we request you to kindly evolve a uniform procedure for the revision of pension of the concerned pensioners, so that the pensioners are not put to unnecessary hardship and difficulties to get revised pension. 

Thanking you,                                                                                                                        yours faithfully
                                                                                                T.I. Sudhakaran, General Secretary
Copy to:
1.      The Central Pension Accounting Officer, Central Pension Accounting Office, Trikot II complex, Bikaji Cama Place, New Delhi – 110 066
2.      Principal Controller of Defence Accounts (Pensions), Draupadi Ghat, Allahabad- 211 014


No comments:

Post a Comment