സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, July 30, 2015

REVISION OF PENSION OF PRE-2006 PENSIONERS

REVISION OF PENSION OF PRE-2006 PENSIONERS TO THE EFFECT THAT THE REVISED PENSION SHOULD NOT BE LESS THAN 50% OF THE MINIMUM OF THE PAY BAND+GRADE PAY TO BE IMPLEMENTED FROM   1-1-2006


VIEW/DOWNLOAD DOPW OM

No comments:

Post a Comment