സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, July 31, 2014

DEARNESS RELIEF DUE FROM 1-7-2014 IS 107%

The All-India CPI-IW for June 2014 increased by two points and pegged at 246

THE DEARNESS DUE RELIEF FROM 1-7-2014 IS 107%

No comments:

Post a Comment