സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Monday, May 5, 2014

REVISION OF PENSION OF PRE-2006 PENSIONERS

REVISION OF PENSION OF PRE-2006 PENSIONERS WITH EFFECT FROM 1ST JANUARY 2006 – CURATIVE PETITION  ALSO DISMISSED


IN THE SUPREME COURT OF INDIA
INHERENT JURISDICTION

CURATIVE PETITION (C) NO. 126 OF 2014
IN
REVIEW PETITION (C) NO. 2492 OF 2013
IN
SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO. 23055 OF 2013

UNION OF INDIA AND ANOTHER                           PETITIONER(s)

                                 VERSUS

CENTRAL GOVT. SAG (S-29) AND ANOTHER                 RESPONDENT(s)

                             O   R   D   E   R

       Application for oral hearing is rejected.

       We have gone through the curative petition and the relevant documents.     In our opinion, no case is made out within the parameters indicated in the decision of this Court in Rupa Ashok Hurra Vs. Ashok Hurra & Anr., reported   in 2002(4) SCC 388.  Hence, the  Curative Petition is dismissed.                             ..............................CJI.
                             (R.M. LODHA)
                             ................................J.
                             (H.L. DATTU)
                             ................................J.
                             (DR. B.S. CHAUHAN)
                             ................................J.
                             (SURINDER SINGH NIJJAR)
NEW DELHI;                   .................................J.
APRIL 30, 2014.              (FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA)

No comments:

Post a Comment