സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Sunday, May 11, 2014

7th CPC Quessionare - Reply given by JCM National Council (Staff Side)


No.NC-JCM-2014/ 7th CPC

8th May, 2014

The Secretary,
7th Central Pay Commission,
New Delhi

Sub: – Reply to Questionnaire

Respected Madam,

We are enclosing herewith reply to Questionnaire on behalf of National Council (Staff Side) JCM for kind consideration of the Commission.

With regards,

Yours faithfully,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Sd/-

(Shiva Gopal Mishra)
Secretary

No comments:

Post a Comment