സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Sunday, March 30, 2014

Department of Pension & Pensioners' Welfare

     Recognising the fact that retired government servants have experience and skills which could be channelized into constructive activities for betterment of Society, the Government has introduced an initiative called ‘Sankalp’. It is hoped that this initiative will help retired government servants in leading a fuller and more meaningful existence post-retirement. This project is initially being run as a pilot to cover 500 Central government pensioners on a first-come-first-served basis. The pensioners willing to be associated with this initiative may visit the websitehttp://www.pensionersportal.gov.in/sankalp for registration. 

No comments:

Post a Comment