സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, September 26, 2013

PRESS STATEMENT BY SECRETARY GENERAL, CONFEDERATION.

CONFEDERATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES & WORKERS
(Central Head Quarters)
1st Floor, North Avenue Post office Building, New Delhi - 110001


Dated – 25.09.2013

PRESS STATEMENT

Central Government has announced the constitution of 7th Central Pay Commission. Confederation of Central Government Employees & Workers has been raising this demand before the Government right from 2011 onwards and has conducted series of agitational programmes including Parliament March and one day nationwide strike on 12th December 2012.

While welcoming the decision of the Government, we are disappointed to note that our demand for five years wage revision w.e.f. 01.01.2011 and merger of DA has not been considered favourably by the Government. When the public sector employees are given five years wage revision and the erosion in real wages has reached an all time high due to steep price rise, grant of five year wage revision to Central Government employees is fully justified. Similarly every time the Government appointed pay commission merger of DA was also granted. This time Government has not acceded the demand for merger of DA with pay now. Thus by appointing pay commission employees will not be getting any financial benefit now. The demand for inclusion of Gramin Dak Sevaks under the purview of the 7th CPC and grant of merger of DA to GDS is also pending.

In view of the above, the National Secretariat of the Confederation of Central Government Employees and workers urge upon the Government to consider the above demands also favourably failing which the confederation shall be constrained go for further agitational programmes.(M. Krishnan)

Secretary General

No comments:

Post a Comment